МИСИЯ И ЦЕЛИ


• Развиване и повишаване на интелектуалната, творческата и физическата култура.
• Сътрудничество на национално и международно ниво с цел разработване и развитие на дейности за обогатяване и утвърждване на личностните качества на човек и неговото интелектуално и емоционално израстване;
• Провеждане на информационни кампании, семинари, курсове насочени към разширяване на знанията и уменията, обмяната на опит и международното сътрудничество.
• Повишаване интереса и мотивацията за личностно развитие, себепознание, посредством обучение чрез преживяване и утвърдени алтернативни практики. Използване средствата на изобразителното изкуство, музиката, танците и други изкуства.
• Съдейства за опознаване и опазване на природното и историческо наследство на България;

• Промотиране на курсове за грижа и възпитание за личностно израстване на хора от всички възрасти, консултации със специалисти от различни области, съобразени с личностните изисквания и особености на човека;
• Разпространение на принципите на здравна, интелектуална и емоционална култура, спорт, правиелн хранителен режим и други сходни дейности и цели.
• Повишава нивото на физическа активност, духовна извисеност и обществена ангажираност на хората, приобщава към европейските и световни достижения в създаването на условия за активен отдих и спорт сред природата, туризъм, изкуство, програми за личностно и обществено развитие;
• Съдейства на лица в неравностойно положение от всички възрасти да се включат в изброениете по–горе цели чрез конкретни програми и проекти в тази насока.

©2014 Сдружение Талантс :: съфинансирано от Програма Европа 2014 - Посетете ни и на - Talants Foundation | Facebook