Проект „Нашето бъдеще в нашите ръце“

Проект „Нашето бъдеще в нашите ръце“

Форум за социално включване на представители на маргинализирани групи в град Средец

 • Сдружение ТАЛАНТС е партньор на община Средец по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“. Сдружението изпълнява дейност „Форум за социално включване“. В рамките на дейността се предвижда създаване на Форум за социално включване, състоящ се от два модула - създаване на местни инциативни групи за провеждане на системен и структуриран диалог, обсъждане и решаване на проблеми и интерактивна платформа www.youcantoo.eu с участието на всички заинтересовани страни.

  Основните цели на дейността са:
  1. Стимулиране на активното включване в обществения живот на представители на маргинализирани групи.
  2. Преодоляване на негативни нагласи
  3. Популяризиране на добри практики за социално включване и тяхното адаптиране в дейността на заинтересовани страни: работодатели, представители на гражданското общество и местната власт, образователни институции и организации.
  4. Създаване на мрежа за социално включване, в рамките на интерактивна платформа, в която участват представители на работодатели, на гражданското общество и местната власт, образователни институции и организации.

  Проект „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, който се финансира по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с бенефициент община Средец.

  В рамките на Проект BG05M9OP001-2.018-0006- С01, „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“ е изготвен ПОСТЕР.


©2014 Сдружение Талантс :: съфинансирано от Програма Европа 2014 - Посетете ни и на - Talants Foundation | Facebook