Проекти

Нашето бъдеще в нашите ръце

Финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018

Цели на проекта

Общи цели на проекта
Специфични цели
 • Форум за социално включване на представители на маргинализирани групи в град Средец

  Проектът цели да интегрира информация за различни школи и центрове, където младите и активни хора да могат да развият своите таланти и да се срещнат с други споделящи техните интереси. Дейностите по проекта ще подчертаят и популяризират изкуството като начин на живот на територията на столицата. Проектът ще предоставя информация за социални събития с различен характер, стимулирайки активното включване в културния живот на столицата.
  Основните цели на дейността са:
  1. Стимулиране на активното включване в обществения живот на представители на маргинализирани групи.
  2. Преодоляване на негативни нагласи
  3. Популяризиране на добри практики за социално включване и тяхното адаптиране в дейността на заинтересовани страни: работодатели, представители на гражданското общество и местната власт, образователни институции и организации.
  4. Създаване на мрежа за социално включване, в рамките на интерактивна платформа, в която участват представители на работодатели, на гражданското общество и местната власт, образователни институции и организации.

  Проект „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, който се финансира по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с бенефициент община Средец.
  В рамките на Проект BG05M9OP001-2.018-0006- С01, „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“ е изготвен ПОСТЕР.

 • Сдружение ТАЛАНТС е партньор на община Средец по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“. Сдружението изпълнява дейност „Форум за социално включване“. В рамките на дейността се предвижда създаване на Форум за социално включване, състоящ се от два модула - създаване на местни инциативни групи за провеждане на системен и структуриран диалог, обсъждане и решаване на проблеми и интерактивна платформа www.youcantoo.eu с участието на всички заинтересовани страни.


СОФИЯ АРТ 2014

Финансиран от ПРОГРАМА ЕВРОПА 2014 г.

Цели на проекта

Общи цели на проекта СОФИЯ АРТ 2014
Специфични цели
 • Създаване на онлайн платформа за клубове по интереси в сферата на културата, изкуствата и социалните дейности. Проектът цели да обедини и синтезира контакти и да създаде нови възможности за партньорства, представяне и развитие на други проекти.
  Проектът цели да интегрира информация за различни школи и центрове, където младите и активни хора да могат да развият своите таланти и да се срещнат с други споделящи техните интереси. Дейностите по проекта ще подчертаят и популяризират изкуството като начин на живот на територията на столицата. Проектът ще предоставя информация за социални събития с различен характер, стимулирайки активното включване в културния живот на столицата.


  • Повишаване на социалната и културна ангажираност на младите хора в София;
  • Предоставяне на платформа за сътрудничество в социалните мрежи;
  • Използване на съвременните информационни и комуникационни технологии за популяризиране на събития с културен характер;
  • Стимулиране на активното участие на млади хора в културни и социални инициативи;
  • Насърчаване на устойчивото развитие на град София в културно отношение;

С финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от Сдружение „Талантс“

Включете се в инициативата „Културна пейка“!

 • Сдружение „Талантс“ стартира изпълнението на проект „Културна пейка“. Основна цел на проектното предложение е да допринесе за интелигентното и устойчиво развитие на столицата чрез създаването на знакови културни центрове на територията на град София и популяризиране на градски пространства с културно-историческо значение посредством позициониране на арт инсталация с QR кодове– „Културна пейка“, разработване на културна карта и провеждане на инициатива „Културна пейка“ с програма с културни събития.

  Проектът цели да допринесе за осигуряване на интелигентното устойчиво развитие на столицата чрез провеждане на редица мероприятия, които да улеснят достъпа до култура, до повишат участието в културни процеси и да съдействат за развитие на европейското културно измерение на града. Проектът предвижда „Културна пейка“ да се превърне в символ на културната дейност в града.

  За повече информация за проекта и възможности за участие в инициативата посетете: www.talants.org
  www.kulturnapeika.eu

  Проект „Културна пейка“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от Сдружение „Талантс“


С финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018.

Младежки конкурс за есе и постер на тема „Европредседателството и Аз“

 • Сдружение „Талантс“ провежда младежки конкурс за есе и творческа концепция за постер на тема „Европредседателството и Аз“. Инициативата е част от проект „Младежите и Европредседателството“, който е насочен към младежи и цели повишаване на осведомеността и заемането на информирана гражданска позиция от тях, относно дейностите в град София, свързани с провеждането на председателството на България на Съвета на Европейския съюз.

  Предвижда се да бъде създаден сборник с най-добрите есета и идеи за постер, подготвени от младите хора. За повече информация относно изискванията и сроковете на конкурса посетете: www.youth4europe.net.

  Проект „Младежите и Европредседателството“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018 от сдружение „Талантс“.


С финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от СНЦ Талантс.

Сдружение Талантс е изпълнител на проект „Чуй София“

 • Основната цел на проекта е да допринесе за иновативното, дигитално представяне и популяризиране на слабо известни, но значими исторически и културни забележителности на София, посредством подкасти - аудио файлове достъпни за автоматично сваляне или слушане от Интернет.

  Дейностите по проекта включват създаване на дигитална платформа, изработване на подкасти за петнадесет забележителности на София, електронен и печатен гайд с локации и провеждане на информационна кампания.
  За повече информация посетете: www.voiceofsofia.net.

  Проект “Чуй София” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от СНЦ Талантс


©2014 Сдружение Талантс :: съфинансирано от Програма Европа 2014 - Посетете ни и на - Talants Foundation | Facebook